...

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego iGift.pl

I. Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego iGift.pl jest firma FHU Buśko Mateusz iGift.pl, studio-pro-art.pl prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Radymno przy ulicy Mickiewicza 13, NIP: 792-201-59-82, REGON 18 099 29 96.
 2. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Konto użytkownika założone poprzez rejestrację w sklepie iGift.pl jest aktywne i wyłącznie w serwisie iGift.pl.
 5. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 6. Artykuły, informacje i zdjęcia publikowane na stronach sklepu mogą zawierać treści obrażające czyjeś uczucia religijne, etyczne bądź estetyczne. Treści te mają charakter wyłącznie rozrywkowy i nie przedstawiają faktycznych poglądów właściciela strony. Użytkownik przegląda zasoby niniejszego serwisu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Klikając na dane zdjęcie lub artykuł poprzedzony ostrzeżeniem o treściach mogących obrazić uczucia etyczne lub estetyczne, użytkownik potwierdza, że akceptuje warunki korzystania ze sklepu. 

II. Zamówienia

 1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są poprzez formularz z koszykiem zakupów na stronie internetowej. Telefonicznie nie przyjmujemy zamówień na produkty personalizowane.
 2. Opłata dla klienta za połączenie się z w/w nr telefonu nie może być wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13:00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.
 4. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na podane konto e-mail automatycznie generowany przez sklep list elektroniczny, ze szczegółami zamówienia.
 5. Klient składając zamówienie, zawiera umowę kupna-sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem internetowym.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.
 7. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
  • w przypadku zamówień płatnych serwisem PayNow np. BLIK lub ePrzelew (mTransfer, MultiTransfer, Nordea Inteligo, Raiffeisen, InvestBank i inne) – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmy.
  • w przypadku zamówień pobraniowych, po potwierdzeniu przez pracownika prawidłowości otrzymanych danych, które nie wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.
  • czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 8. Klient ma prawo anulować zamówienie lub złożyć wniosek o wprowadzenie w nim zmian nie później niż do momentu, w którym zamówienie zostanie przekazane do realizacji. Sklep umożliwia pozyskanie informacji o statusie produktu, anulowanie zamówienia lub złożenie wniosku o wprowadzenie zmian poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta i Reklamacji w godzinach pracy Biura. 

 9. Anulowanie lub zmiany zamówienia należy zgłosić poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie pod numerem telefonu: 579 955 888

 10. Klient obowiązany jest do odebrania zamówionego towaru, chyba że składa reklamacje lub korzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku nieodebrania przez Klienta zamówionego towaru Sprzedający wezwie Klienta do odbioru zamówionego towaru w terminie 14 dni. Po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu Sprzedający może według swojego wyboru od umowy odstąpić lub oddać zamówiony towar na przechowanie.
 11. Doręczenie nieodebranego towaru może nastąpić po zapłacie przez Klienta kosztów ponownej przesyłki kurierskiej. Klient może być również obciążony kosztami przechowywania towaru w wysokości 5 zł za każdy dzień przechowywania. 
 12. Dostępne formy płatności:
  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electro
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro”
 13. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

III. Dostarczenie przesyłki

 1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firm kurierskich. Koszty transportu określone są w cenniku, który zamieszczony został w zakładce „Płatności i dostawa
 2. W sklepie przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze sklepu, w przypadku gdy klient wybrał opcję płatności przy odbiorze, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Jeśli klient wybrał płatność kartą lub przelewem, przesyłka zostanie wysłana po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy.
 3. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.
 4. Czas dostawy towaru w dni robocze: 24h od chwili wysyłki.

IV. Towary personalizowane

 1. W przypadku towarów personalizowanych, tj. towarów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji klienta lub służących zaspakajaniu jego zindywidualizowanych potrzeb – czyli takich, których Klienci sklepu internetowego są autorami lub wykonanych według wskazówek Klientów lub na podstawie materiałów, treści dostarczonych przez Klientów – to Klienci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za umieszczane/publikowane treści, zdjęcia, projekt graficzny.
 2. Sprzedawca nie zrealizuje zamówienia, którego treść lub zdjęcie mogłyby naruszać polskie lub międzynarodowe prawo, w tym także również nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, treści pornograficzne, naruszających prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste i prawa autorskie oraz uznanych powszechnie za naganne moralnie, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.
 3. Klient w momencie przekazania materiału Sprzedawcy w celu realizacji zamówienia oświadcza, że:
  1. jest do tego uprawniony;
  2. materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących lub z zawartych przez Klienta umów, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do wizerunku);
  3. w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią przeciwko Sprzedawcy z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia jej praw materiałami przekazanymi przez Klienta w celu realizacji zamówienia, Klient zobowiązuje się zwolnić Sprzedawcę z wszelkiej odpowiedzialności, w szczególności wstępując w miejsce Sprzedawcy w prowadzonych postępowaniach albo w braku takiej możliwości przystępując po stronie Sprzedawcy do tych postępowań, a także zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody, jakie z tego tytułu poniesie Sprzedawca;
  4. przekazując materiał udziela Sprzedawcy nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Sprzedawcę z materiału w celu realizacji zamówienia, w celach archiwalnych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym w szczególności na utrzymywanie go w zasobach systemu informatycznego Sprzedawcy.
 4. Jeżeli nie można spełnić zamówienia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. 

V. Zwroty i reklamacje

Zwroty

 1. Kupujący może odstąpić od umowy kupna towarów niepersonalizowanych bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty odebrania towaru, Korzystając z zakładki  Zwroty składając  oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracając towar na adres Sprzedającego.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 3. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, klientowi nie przysługuje zwrot towaru, który został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta, służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dot. to m.in. kartek personalizowanych oraz wszelkich indywidualnych zamówień).
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Zwrotom nie podlegają:
  • produkty, które zostały otwarte po dostarczeniu, a ze względów higienicznych i ze względu na ochronę zdrowia, dostarczane są w zapieczętowanym opakowaniu.
  • produkty z następujących działów: ().
  • produkty personalizowane.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Klient nie ponosi kosztów przesyłki za zwrot zakupionego produktu, czyli kosztu odesłania produktu do sprzedawcy, Klient ponosi jedynie koszty opakowania, zabezpieczenia zwracanego towaru.
 8. Z zastrzeżeniem pkt. 18. poniżej, w przypadku zwrotu całego zamówienia Sprzedawca zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności w następujący sposób: a) cenę zapłaconą za zakupiony towar w wartości nominalnej. Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy w sposób inny niż oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca w takim wypadku nie musi zwracać kosztów odesłania produktu.
 9. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku gdy produkt nie był używany (pod pojęciem “używany” nie mamy na myśli przymiarki oraz sprawdzenia jakości produktu). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sklep gwarantuje zwrot płatności klienta, o których mowa w punkcie 5. w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
Reklamacje.
 1. Klient ma prawo do założenia reklamacji. Reklamacja produktu może nastąpić z następujących powodów:
  • wady fabrycznej towaru (kiedy produkt jest niesprawny w momencie zakupu)
  • wady powstałej w wyniku dostawy
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
  • przesyłka została wydana kupującemu w stanie niezupełnym
 2. Klient może złożyć oświadczenie: o obniżeniu ceny, o usunięciu wady, o wymianie rzeczy na wolną od wad albo o odstąpieniu od umowy.
 3. Klient obowiązany jest do odebrania zamówionego towaru, chyba że składa reklamację lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W przypadku nieodebrania przez Klienta zamówionego towaru. Sprzedający wezwie Klienta do odbioru zamówionego towaru w terminie 14 dni.  Po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu Sprzedający może według swojego wyboru od umowy odstąpić lub oddać zamówiony towar na przechowanie.
 4. Doręczenie nieodebranego towaru może nastąpić po zapłacie przez Klienta kosztów ponownej przesyłki kurierskiej. Klient może być również obciążony kosztami przechowania towaru w wysokości 5 zł za każdy dzień przechowywania.
 5. W ramach reklamacji Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Sprzedawca może odmówić wykonania żądania kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 7. Reklamowany towar należy odesłać na adres firmy. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. 
 8. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 9. Do reklamowanego towaru zaleca się dołączenie opisu reklamacji.
 10. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego Klient, którego reklamacja nie została uwzględniona, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym: a) zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich; b) zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów; c) skorzystania z internetowej platformy rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR), która znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
 11. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta – Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji;
 12. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy iGift.pl nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
 13. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.
 14. Reklamacjom nie podlegają:
  • produkty, które zostały otwarte po dostarczeniu, a ze względów higienicznych i ze względu na ochronę zdrowia, dostarczane są w zapieczętowanym opakowaniu
  • produkty personalizowane ( bez uznania winy Reklamacyjnej ze strony sprzedającego)

VI. RODO

2 Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, podstawa prawna, czas przetwarzania.

     Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest firma iGift.pl Mateusz Buśko z siedzibą w Radymnie, 37-550 Radymno, przy ul. Mickiewicza 13, tel. 579 955 888, adres e-mail: sklep@igift.pl. Powierzone dane osobowe Użytkowników traktowane są ze szczególną troską o ich bezpieczeństwo. Zakres ich przetwarzania obejmuje działania niezbędne do realizacji zamówienia a w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika, otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.

      W naszym Sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

     Imię i nazwisko – podczas składania Zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli wysłać Tobie Zamówienie oraz mieć możliwość kontaktu z Tobą,

     Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego Produktu,

     Nr telefonu – zdarza się, że dzwonimy w celu potwierdzenia Zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak Produktu w magazynie, jednocześnie proponując najbardziej korzystne rozwiązanie,

     Adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Ciebie potwierdzenie złożenia Zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego Newslettera, będziemy również wysyłać do Ciebie informację handlową raz, dwa razy w miesiącu,

     Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Sklepu w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),

     Cookies – nasz Sklep internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Sklepu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Sklepu, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

      Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

     Dokonując zakupu w naszym Sklepie za pomocą udostępnionego na stronie internetowej Sklepu Formularza zamówienia (Zamówienie bez logowania/rejestracji Konta) – po realizacji takiego Zamówienia z naszej bazy usuwamy wszelkie dane mogące zidentyfikować Twoją osobę (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail). Pozostaje jedynie dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne,

     Rejestracja w bazie Kupujących – jest dobrowolna. Przechowujemy podane przez Ciebie dane w naszej bazie, aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym Sklepie internetowym,

     Subskrypcja Newslettera – jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać abonentem prowadzonego przez nas Newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać.

      Powierzone Administratorowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

      Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 922, ze zm.) –

      Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, ze zm.) – Rozporządzeniu z dnia 29.04.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

      W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w tej części oświadczenia jest konieczne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (na przykład, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy. W przypadku przetwarzania danych osobowych w innych celach określonych w tej części, działamy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów (np. świadcząc nasze usługi) lub zgody, w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe osób odwiedzających nasze strony przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwrócono się do osoby, której dane dotyczą.

     Przetwarzane przez nas dane osobowe są przechowywane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych).
Dane osobowe zebrane za pośrednictwem stron internetowych przechowujemy tak długo jak to konieczne (np. przez okres naszej relacji z daną osobą).

§ 3 Dostęp do danych osobowych, prawo do zmiany danych oraz wycofania zgody na przetwarzanie.

 

      Użytkownik, który skorzystał z możliwości założenia konta, może samodzielnie uaktualniać swoje dane. Zmiany danych osobowych można dokonać logując się na swoje konto. Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji jak i usunięcia swoich danych osobowych.

      Powierzane Administratorowi dane osobowe nie są udostępniane ani odsprzedawane podmiotom trzecim chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika.

      W celach statystycznych i marketingowych przetwarzane są przez Administratora informacje dotyczące zainteresowań oraz danych demograficznych naszych użytkowników za pośrednictwem usługi Google Analytics.

     Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.) masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w sklepie internetowym iGift.pl lub prześlij wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo@igift.pl

§ 4 Lista newsletter

 

      Administrator prowadzi listę newsletter [newsletter to gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie, w której zamieszczane są m. in. informacje na temat oferty oraz o promocjach, konkursach, wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i innych działaniach marketingowych Serwisu]. Użytkownik, zapisując się dobrowolnie na listę newsletter, wyraża zgodę na otrzymywania informacji o charakterze marketingowym. Administrator nie odsprzedaje ani nie udostępnia adresu e-mail podmiotom trzecim. Adres e-mail użytkownika podlega takiej samej ochronie jak pozostałe dane osobowe. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera. Wystarczy kliknąć w odpowiedni link znajdujący się każdej wysłanej z wiadomości. Po kliknięciu w link Użytkownik zostaje przekierowany na stronę, gdzie decyduje o rezygnacji z subskrypcji kolejnych wiadomości. Wraz z rezygnacją z subskrypcji dalszych wiadomości, adres e-mail Użytkownika natychmiast usunięty z danej bazy adresowej.

 

     Wysyłane wiadomości będą w 100% zgodne z aktem CAN-SPAM, do którego stosuje się polityka antyspamowa. Stosowane są zarówno zaawansowane automatyczne systemy oraz ręczna weryfikacja w celu podjęcia natychmiastowych działań eliminujących ryzyko wysłania niepożądanych wiadomości. Praktyki te pozwalają ograniczyć ryzyko otrzymania niechcianych wiadomości do minimum.

 

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 2014.827).
 2. Rejestrując się w sklepie internetowym klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w sklepie internetowym. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia klienta przez sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 4. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.
 5. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.igift.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
 6. Nie uwzględniamy płatności na podstawie potwierdzeń przelewu.

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt:
poprzez formularz kontaktowy
mailowo: sklep@igift.pl
lub telefonicznie: 579 955 888 

Wszystkie grafiki, fotografie, teksty podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.) Używanie ich w jakikolwiek sposób bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia wydanego przez iGift.pl jest zabronione i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo. Opiekę merytoryczną zapewnia Studio-Pro-Art.pl © 2021

Shopping cart

0
image/svg+xml

Brak produktów w koszyku

Continue Shopping
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.